അന്തികേ വരികെന്റെ (വിമാനം )
This page was generated on March 8, 2021, 6:20 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 2017
സംഗീതംഗോപി സുന്ദർ
ഗാനരചനപ്രദീപ് എം നായർ
ഗായകര്‍ദിവ്യ എസ് മേനോൻ ,കാവ്യ അജിത്ത്
രാഗംലഭ്യമല്ല
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: January 29 2018 17:43:49.

സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
സഗനി സാ സാ....
സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
ധനിഗ സാ സാ....

അന്തികേ വരികെന്റെ കൃഷ്ണാ....സങ്കടം കളയണേ കണ്ണാ....
സന്തതം നിൻ നാമമല്ലാതെന്തെനിക്കുള്ളു മനസ്സിൽ
സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
ധനിഗ സാ സാ....

എങ്ങും പ്രസാദിക്കവേണം...അന്നം മുടങ്ങിടാതേയും
ഉള്ളിൽ വിളങ്ങേണമെന്നും...കണ്ണന്റെ കരുണാകടാക്ഷം
സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
ധനിഗ സാ സാ....
സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
ധനിഗ സാ സാ....

ഗോപികാ മാനസ ചോരാ...ഗോപാലകാ മണിവർണ്ണാ
ഗോപികാ മാനസ ചോരാ...ഗോപാലകാ മണിവർണ്ണാ...
ചേലെഴും ആ വദനത്തിൻ ചാരുതയാണെന്റെ ഹൃത്തിൽ
ചേലെഴും ആ വദനത്തിൻ ചാരുതയാണെന്റെ ഹൃത്തിൽ...
കണ്ണാ...കണ്ണാ...കണ്ണാ...കണ്ണാ.......

അന്തികേ വരികെന്റെ കൃഷ്ണാ....സങ്കടം കളയണേ കണ്ണാ....
സന്തതം നിൻ നാമമല്ലാതെന്തെനിക്കുള്ളു മനസ്സിൽ....
സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
ധനിഗ സാ സാ....
സമഗമ ധനിധ സനിധ ഗമനിധമ ഗമ സഗനി സാ സാ...
ധനിഗ സാ സാ....

 malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts