നൃത്യതി നൃത്യതി (ശ്രീദേവി)
This page was generated on April 23, 2021, 2:57 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1977
സംഗീതംജി ദേവരാജന്‍
ഗാനരചനപാരമ്പരാഗതം (സ്വാതി തിരുനാൾ)
ഗായകര്‍പി ലീല
രാഗംശങ്കരാഭരണം
അഭിനേതാക്കള്‍ജയലക്ഷ്മി ,സുകുമാരി ,സാധന
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:48:18.
നൃത്യതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി സാംബശിവോം........

നിത്യ വിമലതനുരംഘ്രി വിനതനിജാ......
നിത്യ വിമലതനുരംഘ്രി വിനതനിജ
ഭൃത്യ ശുഭകരണ ധീരനുസായം....
നിത്യ വിമലതനുരംഘ്രി വിനതനിജാ
ഭൃത്യ ശുഭകരണ ധീരനുസായം...

നൃത്യതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി സാംബശിവോം........

പാദശോഭീ മണിനൂപുരവിരചിത
ഭാവുക ഘണ ഘണ രണിതമുദിതമതീ...
പാദശോഭീ മണിനൂപുരവിരചിത
ഭാവുക ഘണ ഘണ രണിതമുദിതമതീ...
രാദരേണുപുരു ഘ്രത കലിതവര
ഹാരിവേണു രുത ലോലമൌലിരിഹ
രാദരേണു പുരു ഘ്രത കലിതവര
ഹാരിവേണു രുത ലോലമൌലിരിഹ

നൃത്യതി നൃത്യതി നൃത്യതി സാംബശിവോം...
ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം ദൃക്‌തോം
മിതി നൃത്യതി സാംബശിവോം........


malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts