ശങ്കരാ നാദശരീര (ശങ്കരാഭരണം )
This page was generated on December 4, 2021, 2:27 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1980
സംഗീതംകെ വി മഹാദേവന്‍
ഗാനരചനവെട്ടൂരി സുന്ദര രാമമൂര്‍ത്തി
ഗായകര്‍എസ്‌ പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം
രാഗംമദ്ധ്യമാവതി
അഭിനേതാക്കള്‍ജെ വി സോമയാജുലു
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:42:51.


ശങ്കരാ നാദശരീരപരാ
വേദ വിഹാരഹരാ ജീവേശ്വരാ
(ശങ്കരാ നാദശരീര.....‌)
ശങ്കരാ.....

പ്രാണമു നീവനി ഗാനമെ നീദനി പ്രാണമെ ഗാനമനീ
മൗനവിചക്ഷണ ഗാനവിലക്ഷണ രാഗമെ യോഗമനീ
(പ്രാണമു നീവനി.....)
നാദോപാസന ചേസിനവാഡനു നീ വാഡനു നേനൈതേ
നാദോപാസന ചേസിനവാഡനു നീ വാഡനു നേനൈതേ
ദിക്കരീന്ദ്രജിത ഹിമഗിരീന്ദ്രസിത കന്ധരാ നീല കന്ധരാ
ക്ഷുദ്രുലെരുഗനി രുദ്രവീണ ലിന്നിദ്ര ഗാനമിദി
ആവതരിഞ്ചരാ വിനി തരിഞ്ചര
(ശങ്കരാ നാദശരീരാ.....‌)

മെരിസെ മെരുപുലു മുരിസെ പെദവുല ചിരു ചിരു നവ്വുലു കാബോലു
ഉരിമെ ഉരുമുലു സരി സരി നടനല സിരി സിരി മുവ്വലു കാബോലു
(മെരിസെ മെരുപുലു .....)
പരവശാന സിരസൂഗംഗാ.... തലകു ജാരെനാ ശിവഗംഗാ
പരവശാന സിരസൂഗംഗാ തലകു ജാരെനാ ശിവഗംഗാ
നാ ഗാനലഹരിന മുനുഗംഗാ ആനന്ദ വൃഷ്ടിനേ തഡവംഗാ
ആ ആ ആ
(ശങ്കരാ നാദശരീരാ.....‌)
ശങ്കരാ ശങ്കരാ ശങ്കരാ 
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts